INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE
DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) odndzieci.pl/sklep  (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej www.odndzieci.pl/sklep przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

1.Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator, za pośrednictwem Serwisu www.odndzieci.pl/sklep oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie STREFA SZTUK ROZMAITYCH CZESŁAWA KOBYLIŃSKA, UL. 10 lutego 17, 08-110 SIEDLCE, e-mail: dzieciodn@gmail.com, tel.+ 48 603 880 007:

I. Imię

II. Nazwisko

III. Email

IV. Data urodzenia (opcjonalnie)

Oraz podczas finalizacji zamówienia w celu ustalenia adresu wysyłki i / lub adresu do paragonu/faktury następujące dane:

V. Adres zameldowania

VI. Adres zamieszkania / dostawy (jeśli inny niż w punkcie powyżej)

VII. Numer telefonu

2.Cel i czas przetwarzania danych

Cel : Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).”
Czas : “ Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

3. Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).
→ Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).

4. Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie elektronicznej.
→ Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.

5. W przypadku przesyłania danych osobowych do odrębnego podmiotu lub otrzymywania ich z zewnętrznego źródła – wyraźna informacja na ten temat.
 Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie pocztowej.

7. Zobowiązanie do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich należytego zabezpieczenia.
Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych
osobowych Klienta.

8. Informacja o prawie klienta do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
→ Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.Zakup produktów w naszym sklepie internetowym może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

10. Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z

  •  świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f)Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp.z o.o.

12. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

13. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

14. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

15. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.