§ 1. Definicje

Regulamin - aktualny Regulamin Sklepu internetowego odndzieci, opublikowany na stronie internetowej Sprzedającego prowadzonej pod adresem www.odndzieci.pl/sklep

Sprzedający - STREFA SZTUK ROZMAITYCH CZESŁAWA KOBYLIŃSKA, ul. 10 lutego 17, 08-110 SIEDLCE, Polska wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s gospodarki ,REGON: 141148390, NIP: 821 170 69 07

Dane kontaktowe:

tel.+ 48 603 880 007, e-mail: dzieciodn@gmail.com

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną

Konsument - Klient, dokonujący zakupu towaru w celu nie związanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego w swoim portalu internetowym pod adresem www.odndzieci.pl/sklep

Towar - produkt sprzedawany za pośrednictwem Sklepu

§ 2. Informacja o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru lub podanie powodu ograniczenia tego prawa (np. naruszone opakowanie płyty DVD).
Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu
towaru w terminie czternastu dni.

§ 3. Informacja o stronie ponoszącej koszty przesyłki w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
 W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi klient.

§ 4. Informacja o procedurze reklamacyjnej.

Towary(płyty) w naszym sklepie nie są objęte procedurą reklamacyjną.

§ 5. Informacja o gwarancji.

Towary sprzedawane w sklepie nie są objęte gwarancją.

§ 6. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki sprzedaży Towarów za pośrednictwem internetowego Sklepu z Muzyką odndzieci, dostępnego pod adresem internetowym www.odndzieci.pl/sklep (dalej Sklep), a także zasady korzystania ze Sklepu, sposoby dostawy, płatności, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Sklep jest prowadzony przez Sprzedającego.

3. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi na rzecz Klientów:

a) udostępnienie Klientowi indywidualnego konta w Sklepie, pozwalającego na korzystanie z usług Sklepu oraz dokonywanie zakupów Towarów;

b) umożliwienie Użytkownikowi dokonywania zakupów Towarów;

c) otrzymywanie przez Klienta, za jego zgodą, bezpłatnych informacji o zapowiedziach i nowościach wydawniczych oraz promocjach i wyprzedażach (dostarczanie odndzieci news).

4. Umowa o świadczenie usługi założenia i prowadzenia konta w Sklepie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, po zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych oraz potwierdzenia woli utworzenia konta poprzez kliknięcie ikony "Załóż konto" oraz kliknięcie linku aktywującego wysłanego na podany podczas rejestracji adres email. Przed zarejestrowaniem konta, Klient powinien uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient w każdym czasie oraz bez podawania przyczyn może usunąć konto ze Sklepu. Poprzez usunięcie konta Klienta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępnienia Klientowi indywidualnego konta w Sklepie. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy:

a) wysłać email na adres dzieciodn@gmail.com m z żądaniem usunięcia konta

5. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi dotyczącej dostarczania odndzieci news na podany przez Klienta adres e-mail, Klient zobligowany jest do wyrażenia zgody na otrzymywanie odndzieci news poprzez zaznaczenie właściwego pola. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z tej usługi Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient wyrażając zgodę na otrzymywanie odndzieci news, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia. Oświadczenie składane jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, które widoczne jest w procesie zapisu do odndzieci news. Klient w każdym czasie oraz bez podawania przyczyn może rozwiązać umowę dostarczania odndzieci news wybierając jedną z poniższych możliwości:

a) wysyłając e-mail na adres dzieciodn@gmail.com z żądaniem zaprzestania dostarczania odndzieci news

b) klikając na link, który znajduje się w każdym otrzymanym odndzieci news.

6. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania oferowanych przez Sklep Towarów, składania zamówień, zakładania i korzystania z indywidualnego konta w Sklepie oraz otrzymywania informacji o zapowiedziach i nowościach wydawniczych oraz promocjach i wyprzedażach niezbędny jest dostęp do Internetu oraz komputer o następujących minimalnych parametrach technicznych:

a) procesor 300 MHz,

b) pamięć RAM 512 MB,

c) przeglądarka:

- Opera 9.0 lub nowsza,

- Firefox 3.6 lub nowsza,

- Internet Explorer 6.0 lub nowsza,

- Chrome 11.0 lub nowsza,

- lub inna obsługująca protokoły HTTP i HTTPS, HTML, XML i XHTML, grafiki w formatach GIF, JPEG, PNG z obsługą półprzezroczystoci oraz SVG, kaskadowe arkusze stylów (CSS), JavaScript (w tym DHTML), obiektowy model dokumentu (DOM), cookies, Flash oraz aplety Java,

d) włączona obsługa cookies,

e) zainstalowany plugin Flash 9.0 lub nowszy,

f) włączona obsługa JavaScript.

7. Przed złożeniem zamówienia na Towar, Klient zobowiązany jest uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie, składa jednocześnie - poprzez zaznaczenie stosownego pola widocznego w trakcie procesu składania zamówienia oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

8. Klient zobowiązuje się do:

a) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich, niezgodnych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego,

b) przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu ze Sklepu, w tym regulacji dotyczących praw autorskich,

c) korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu,

d) dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu, jak i zachowania w poufności hasła dostępu i loginu do swojego konta w Sklepie,

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Klienta danych logowania osobom trzecim.

10. Wszystkie informacje, wzory Towarów, zdjęcia Towarów oraz ich nazwy są chronione prawami autorskimi (zgodnie z Art. 17 ustawy z 4 luty 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 90, poz. 631)), a także mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub wzorami użytkowymi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedającego.

§ 7. Przyjmowanie i realizacja zamówienia

1. Zamówienia na Towary można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.

2. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.odndzieci.pl/sklep w ten sposób, że Klient po wybraniu odpowiedniego dla siebie Towaru i kliknięciu na jego cenę dodaje go do tzw. "koszyka", a następnie po kliknięciu przycisku "zamów" przenoszony jest automatycznie do formularza zamówienia.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W potwierdzeniu umieszczany jest wykaz Towarów zamówionych przez Klienta, ich ceny jednostkowe, cena łączna, koszt przesyłki, a także sposób i czas dostawy.

4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych danych sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

5. Sprzedający zastrzega, że dla różnych Towarów istnieją różne terminy realizacji zamówienia. Przewidywany czas realizacji jest określony dla każdego Towaru indywidualnie i podany jest na stronie wraz z jego ceną, przy czym jest to czas liczony od chwili złożenia zamówienia do chwili wysłania Towaru przez Sklep. Terminy realizacji zamówień w sklepie odndzieci kształtują się w sposób następujący:

a) 1 dzień (24 godziny) - realizowane są zamówienia na Towary znajdujące się w magazynie sklepu,

b) 3 - 28 dni - realizowane są zamówienia na Towary znajdujące się w magazynach naszych dostawców,

c) do 60 dni - realizowane są zamówienia na Towary sprowadzane na życzenie Klienta z zagranicy,

d) do 150 dni - realizowane są zamówienia na Towary sprowadzane na życzenie Klienta spoza Europy,

e) w przypadku złożenia zamówienia na Towary przed premierą handlową, przesyłkę Klient otrzyma nie wcześniej niż w dniu premiery. Data premiery handlowej podana jest przy Towarze.

6. Termin realizacji podany przy każdym Towarze, jest wiążący w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

7. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin nadania przesyłki określany jest na podstawie Towaru o najdłuższym czasie realizacji.

8. W przypadku złożenia zamówienia lub kilku zamówień na Towary o różnym czasie realizacji Klient może w dowolnym momencie złożyć zlecenie wysłania Towarów znajdujących się w magazynie Sklepu. Zlecenie takie będzie traktowane jako osobne wyodrębnione zamówienie, za które naliczane będą koszty wysyłki zgodnie z obowiązującą tabelą kosztów. Sposób dostawy wybiera Klient.

9. W przypadku wydłużenia się przewidywanego czasu realizacji Klient niezwłocznie zostanie o tym poinformowany i podejmie decyzję, co do dalszego postępowania (np. wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z zamówienia).

10. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedający obowiązany jest wydać Towar Konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej (§ 3 ust. 6). W razie opóźnienia Sprzedającego Konsument może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Sprzedający zwróci wtedy całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli w związku z realizacją zamówienia została dokonana wpłata.

§ 8. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do wartości zamówionych Towarów doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.

2. Cena podana przy każdym Towarze, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty sklepu, a także przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 9. Formy płatności

1. Płatności za zamówione Towary można dokonać w następujący sposób:

-Płatność BLIK

-karta płatnicza

-przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING BANK ŚLĄSKI S.A z siedzibą w Katowicach.


2. W przypadku wyboru metody płatności przelewem:

a) Sprzedający udostępni dane do wpłaty (na stronie internetowej lub e-mailem) na podstawie których Klient dokona wpłaty,

b) na przelewie w polu "tytułem" należy podać: numer zamówienia lub dane identyfikujące zamówienie. Brak powyższego wpisu może być przyczyną w opóźnieniu w realizacji zamówienia,

3. W przypadku Klientów mieszkających poza granicami Polski płatność możliwa jest jedynie kartą kredytową.

4. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

5. W szczególnych przypadkach, gdy Towar jest sprowadzany z zagranicy, na indywidualne zamówienie Klienta Sklep zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Klienta z prośbą o wpłatę kaucji na rachunek bankowy Sklepu. Brak wpłaty kaucji w ciągu 3 dni roboczych skutkować będzie odmową realizacji zamówienia.

6. Po otrzymaniu wpłaty wartości całego zamówienia oraz kosztu przesyłki Sklep niezwłocznie przygotowuje i wysyła przesyłkę na wskazany w zamówieniu adres Klienta.

§ 10. Sposób dostawy i odbiór Towaru

1.Koszt dostawy od 12,99zł - list Poczta Polska

2. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. O kosztach dostawy Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia na stronie Sklepu.

4. Termin otrzymania przesyłki = termin realizacji zamówienia + czas dostawy przez Pocztę Polską. Deklarowany przez operatora pocztowego lub przewoźnika termin dostawy na terenie Polski wynika z aktualnie obowiązującego regulaminu świadczenia usług pocztowych lub przewozowych.

5. Przesyłki są wysyłane pocztą jako przesyłka priorytet polecony.

6. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub ze względu na to, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem, to odpowiedzialność za te zdarzenia ponosi Klient.

7. Razem z przesyłką dostarczone są dokumenty zakupu - paragon lub faktura VAT (przy czym Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu) oraz informacje o prawie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem Formularza zwrotu - odstąpienia od umowy, informacje o sposobie reklamacji wraz ze wzorem Formularza reklamacji.

8. Sprzedający zaleca, aby Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.


§ 10. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Sprzedający.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.

3. W przypadku podania danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedającego oraz na przetwarzanie przez Sprzedawcę tych danych osobowych do celów związanych z korzystaniem ze Sklepu, realizacją Umowy a także w celach marketingowych (otrzymywanie odndzieci  news za zgodną Klienta).

4. Dane Klienta udostępnione Sprzedającemu powinny być prawdziwe i nie wprowadzające w błąd. Nieprawidłowe lub niepełne dane mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

6. Klient ma prawo wglądu, poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W celu usunięcia danych osobowych należy przesłać żądanie za pośrednictwem e-mail lub listem poleconym na adres Sprzedającego.

7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów reklamowych, promocyjnych i informacyjnych dotyczących towarów i usług oferowanych przez Sprzedającego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), Klient ma prawo cofnąć zgodę udzieloną Sprzedającemu w każdym czasie.

§ 11. Umowy udostępnienia formuły zakupowej “Kup z Twisto”

3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) handlowych naszych usług i produktów

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)w związku z:

    a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
   art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

    b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
    (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

    c.w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników   w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) ING Bank Śląski S.A.
b) Twisto Polska sp. z o.o.

11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne,
jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym
prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.


§ 12. Przepisy końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedającym na podstawie przepisów prawa polskiego. Umowa zawierana jest w języku polskim.

2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także inne właściwe przepisy prawa.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta pod adresem www.odndzieci.pl/sklep/regulaminy

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych, organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym Sprzedającego, jednak nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie www.odndzieci.pl/sklep Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.


Nasz adres

    Nazwa firmy:

    STREFA SZTUK ROZMAITYCH CZESŁAWA KOBYLIŃSKA

    Numer REGON: 141148390

    Numer NIP: 821 170 69 07

    Adres siedziby firmy:

    UL. 10 lutego 17, 08-110 SIEDLCE, Polska


 Adres do korespondencji:


    Mikaszówka 20c, 16-326 Płaska

    Telefon komórkowy:

    +48 603 880 007

    E-mail: dzieciodn@gmail.com

Jeśli masz jakiekolwiek pytania napisz do nas.